Amiruddin, ...., & Rahman, .... (2018). Tindak Tutur Imperatif Tenaga Kesehatan Pada Pasien (Keluarga Pasien) di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahranie Samarinda (Tinjauan Pragmatik). Husada Mahakam: Jurnal Kesehatan, 4(5), 299 - 314. doi:10.35963/hmjk.v4i5.103